นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส่งนวัตกรรมเขต 1 ปี 1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 นวัตกรรม สพม.ศกยส.

การจัดส่งนวัตกรรมเพื่อรับเกียรติบัตร สพม.ศกยส. ปีการศึกษา 2565

เจ้าของรายงานสามารถกดส่งด้วยตนเอง

 ขั้นตอนการจัดทำ 

 1.อ่านรายละเอียด > 2.จัดทำรายงาน > 3.บันทึกไฟล์PDF > 4.กรอกข้อมูลนวัตกรรม >> 5.อัปโหลดไฟล์รายงาน > 6.ตรวจสอบรายชื่อ 

แนวทางการจัดทำนวัตกรรม

การตั้งชื่อไฟล์ PDF


1.จัดทำเอกสารรวมภาคผนวก ไม่เกิน 10 หน้าและจัดทำในรูปแบบ PDF File สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง  word ตามลิงก์ 

 2.ผู้บริหารสถานศึกษาให้ส่งนวัตกรรม โดยตั้งชื่อนวัตกรรม ดังนี้  

             โรงเรียน - ตามด้วยชื่อ-สกุล

              ตัวอย่างเช่น   

เมื่อครูและผู้บริหาร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถส่งไฟล์ด้วยตนเองที่นี่

การตั้งชื่อไฟล์ PDF

🚩รายงานนวัตกรรมส่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   กำหนดส่ง ตามปฏิทินวิชาการ

แนวปฏิบัติในการส่งรายงานการใช้นวัตกรรม


📒กด ส่งรายงานการใช้นวัตกรรม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   (หลังจากเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ให้รวมไฟล์ทุกอย่างเป็น PDF  1 ไฟล์)

🚩  ตรวจสอบผลการส่งรายงานการใช้นวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 📒กด ส่งรายงานการใช้นวัตกรรม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   (หลังจากเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ให้รวมไฟล์ทุกอย่างเป็น PDF  1 ไฟล์)

🚩  ตรวจสอบผลการส่งรายงานการใช้นวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

🚩รายงานนวัตกรรมส่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   กำหนดส่ง ตามปฏิทินวิชาการ

แนวปฏิบัติในการส่งรายงานการใช้นวัตกรรม


📒กด ส่งรายงานการใช้นวัตกรรมโรงเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   (หลังจากเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ให้รวมไฟล์ทุกอย่างเป็น PDF  1 ไฟล์)

🚩  ตรวจสอบผลการส่งรายงานการใช้นวัตกรรมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หมายเหตุ  สำหรับรายงานนวัตกรรม 2565 ที่จะส่ง สพม. งานนวัตกรรมจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งขณะนี้ทาง ศน. กำลังดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มและเกณฑ์การจัดทำซึ่งจะได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอีกครั้ง