ระบบสารสนเทศกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเลิงนกทา

นางกุสุมาลย์  สมประสงค์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

วิชาการยิ้ม

วิสัยทัศน์

 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเลิงนกทามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ   ก่อเกิดนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี   มีหลักสูตรที่ทันสมัย  นำวิจัยสู่การพัฒนา  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

1.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลโลก

3.ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้และ นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

5.มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับแก้ปัญหาผู้เรียนที่ทันสมัย และ มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

6.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

7.เผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่สาธารณชน

วิชาการกับการขับเคลื่อน  ด้วย PHUDIN MODEL ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA


P: Participation ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

H:  Heart Working มีการส่งเสริมให้ครูมีความรักในหน้าที่และใส่ใจต่อการพัฒนาผู้เรียน

U: Unityร่วมมือกันในการพัฒนางานวิชาการ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันมีศูนย์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 

D: Development พัฒนางานวิชาการตามแผนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้

I: Innovation ส่งเสริมให้ครูนำหรือคิดค้นนวัตกรรมมาใช้งานการพัฒนางานวิชาการ การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้

N: Network สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการให้ทันสมัย

วิชาการ SMART : วิชาการยิ้ม

S:  Smile  ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส่เป็นกัลยาณมิตรไม่เลือกปฏิบัติ

M:  Moral ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม 

A:   Attitude  ส่งเสริมให้ครูมีทัศนคติและความตระหนักต่อหน้าที่และการพัฒนางานวิชาการ

R:  Research   ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนและนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนางานวิชาการ

T:  Tecnology  บริหารงานวิชาการด้วยเทคโนโลยี ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และการทำงานมีศูนย์สารสนเทศที่ใช้ร่วมกัน